1. Informacje ogólne

Co to jest RODO?

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.


Co to są dane osobowe?


Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).


Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe)


Dane osobowe będące:

- danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby to tak zwane dane osobowe wrażliwe.


Kto to jest administrator danych osobowych?


Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem przedstawionych poniżej kategorii danych osobowych jest spółka: Mekanika Sp. z o.o. -> dalej „Spółka” lub „Administrator danych” (adres do korespondencji: ul. Krakowska 42, 38-300 Gorlice). Jeżeli administratorem danych będzie spółka powiązana z Administratorem danych taka informacja będzie odrębnie przekazana.


Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?


Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator. Skuteczność zgłoszonych żądań oceniana będzie przez Administratora danych przez pryzmat obowiązujących przepisów. Przykładowo – pomimo zgłoszonego żądania usunięcia danych – zgodnie z RODO Administrator danych może je dalej przetwarzać w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (przez czas niezbędny do realizacji tych celów).

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) -> zob. www.uodo.gov.pl.


Prawo sprzeciwu


Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. poniżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować)


Zgody


Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę (np. wysyłając żądanie na adres: biuro@mekanika.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może wyrazić wyłącznie osoba pełnoletnia z pełną zdolnością do czynności prawnych. Zgoda jest zawsze dobrowolna. Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane i zostaną usunięte lub zanonimizowane z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 5 ust. 2 RODO). W przypadku wycofania zgody dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.


Kto ma dostęp do danych osobowych?


Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy działający w ramach polecenia. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów Administratora danych (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia z tymi podmiotami m.in. Home.pl S.A. – w przypadku danych pozyskiwanych poprzez stronę www oraz e-mail) lub dostawcom usług kadrowo-księgowych.

Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług informatycznych wspierających rekrutację w imieniu pracodawcy (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia z tymi podmiotami np. Grupa Pracuj sp. z o.o. oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o.).

Jeżeli będzie lub może dochodzić do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) taką informację znajdziesz poniżej.


Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych?


We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Twoich innych praw) możesz skontaktować się drogą mailową: biuro@mekanika.pl lub pod adresem do korespondencji: ul. Krakowska 42, 38-300 Gorlice.

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. odszukania tych informacji) lub zweryfikowania Twojej tożsamości. W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.


Zmiany w niniejszej polityce prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu www.mekanka.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


Zewnętrzne linki


W serwisie www.mekanika.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis mekanika.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.


 1. Poszczególne cele przetwarzania danych w ramach wybranych procesów przetwarzania danych

Poniżej przedstawiono listę celów, podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania danych a także informacji o dobrowolności lub obowiązku podania danych, w ramach następujących procesów przetwarzania danych:

 1. Formularz kontaktowy www.mekanika.pl;
 2. Newsletter;
 3. Informacja dla kandydatów do pracy w Mekanika Sp. z o.o..;
 4. Przetwarzanie danych eksploatacyjnych (o ruchu na stronie internetowej) oraz informacja o cookies lub wykorzystaniu podobnych technologii;
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów/kontrahentów oraz ich pracowników i współpracowników (w związku z zawieraniem i realizacją umów).

 


Ad. A. Formularz kontaktowy (www.mekanika.pl) i zapytanie telefoniczne

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy, wskazany do kontaktu adres mailowy/nr telefonu) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych;
 2. Jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku osób fizycznych stron umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy;
 3. Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tzw. uzasadniony interes Administratora danych).

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

 


Ad. B. Newsletter

Dane osobowe będą przetwarzane w celu systematycznego przesyłania drogą mailową informacji handlowych związanych z produktami i usługami Administratora danych. Wyrażenie zgody (na wysyłkę e-mali oraz przetwarzanie w tym celu danych osobowych) jest dobrowolne a zgoda może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wykorzystując do tego przedstawiony powyżej adres e-mail kontaktowy lub klikając na link w stopce każdego maila z newsletterem.

Jeżeli Administrator danych w celu zapytania o zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową (newsletter) wykorzystywać będzie dane osobowe (adres-e-mail) przetwarzanie następować będzie w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy uwzględnieniu oceny m.in. związków między celami, w których zebrano dane osobowe (wykorzystane zostaną tylko kontakty handlowe), a celami zamierzonego dalszego przetwarzania (informacja handlowa); kontekstu, w którym zebrano dane osobowe (kontakty handlowe), w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a Administratorem danych; charakteru danych osobowych (dane osobowe zwykłe wyłącznie kontakty biznesowe); ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą; istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Po wycofaniu zgody (np. w formie anulowania subskrypcji) dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu marketingowym (np. nie będą już wysyłane maile) i zostaną usunięte lub zanonimizowane z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku wycofania zgody dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

Administrator danych może powierzyć Twoje dane dostawcom usług informatycznych wspomagających realizację celów marketingowych m.in. Mailchimp lub Home.pl S.A.

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Dane będą przekazywane (powierzane) poza UE do USA -> do podmiotu świadczącego usługi informatyczne w ramach mailingu (MailChimp). Odnośnie zasad ochrony prywatności tego podmiotu zob. https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/).

Niezależnie od spełnienia pozostałych wymogów w tym zakresie, podstawą przekazania danych jest Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Podmiot z którym współpracujemy jest certyfikowany w ramach tej decyzji, co oznacza że zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych.

Więcej informacji możesz uzyskać tutaj:

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&qid=1524570388700&from=EN, kontaktując się z nami lub wejdź na stronę: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/. Ze wskazanym podmiotem zawarliśmy dodatkowo umowę regulującą przekazanie danych osobowych (jako dodatkowy środek bezpieczeństwa) tzw. klauzule standardowe Komisji Europejskiej.

Wskazany podmiot nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych do własnych celów. Kopie informacji związanych z transferem możesz uzyskać przesyłając informację na adres e-mail poniżej.


Ad. C. Informacja dla kandydatów do pracy w Mekanika Sp. z o.o.

Uwaga!

W przypadku rekrutacji prowadzonych poprzez serwis pracuj.pl Mekanika Sp. z o.o. nie jest administratorem danych w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną na rzecz swoich użytkowników przez Grupę Pracuj sp. z o.o. w oparciu o REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupy Pracuj sp. z o.o. („Regulamin”). W przypadku wybrania przez użytkownika serwisu pracuj.pl opcji „Udostępnianie profilu” dane osobowe zostaną pozyskane przez Administratora danych od usługodawcy (tj. Grupy Pracuj sp. z o.o.) w zakresie określonym w ramach wskazanej usługi i w oparciu o Regulamin i zgodę użytkownika.


W jakim celu i na jakiej podstawie Twoje dane będą przetwarzane? Informacje ogólne

Poniżej przedstawiono listę celów (tj. powodów) dla których dane mogą być przetwarzane na etapie rekrutacji. Obecnie polski kodeks pracy daje możliwość pracodawcy pozyskania następujących kategorii danych na etapie rekrutacji: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W zakresie tych danych przetwarzanie następuje na podstawie przepisów prawa (kodeks pracy).

Jeżeli przepis szczególny (tj. poza kodeksem pracy) daje podstawę przetwarzania danych (np. w zakresie danych wrażliwych) to pracodawca będzie je pozyskiwać w oparciu o tę podstawę prawną.

Tam gdzie nie ma podstawy prawnej w kodeksie pracy i przepisach szczególnych – udostępnienie przez Ciebie danych osobowych może opierać się na Twojej zgodzie, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rodo (tj. dane wrażliwe oraz dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa i w związku z tym nie będzie zbierana w tym zakresie zgoda.


Jeżeli prześlesz więcej danych niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa (zakres danych wymienionych powyżej tj. kodeks pracy i ewentualnie przepisy szczególne nakładające na pracodawcę obowiązek pozyskania innych danych osobowych), takie zachowanie będziemy traktować jako Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym. Natomiast jeżeli chcesz aby Twoje dane osobowe były wykorzystane do przyszłych procesów rekrutacyjnych musisz wyrazić wyraźną zgodę (checkbox na formularzu rekrutacyjnym.


Zgoda (w tym na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji) jest zawsze dobrowolna i nie musisz jej wyrażać, w szczególności gdy uważasz, że byłoby to dla Ciebie niekorzystne. Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody lub jej wycofanie, nigdy nie jest podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

W przypadku wyrażenia zgody (checkbox na formularzu) na udostępnienie danych do innych spółek powiązanych tj. Teknika S.A, Alphatek sp. z o.o. oraz Imobilia sp. z o.o. dane osobowe podane przez kandydata mogą być przekazane przez Mekanika Sp. z o.o. do tych podmiotów przez okres 3 miesięcy od daty złożenia CV lub przez okres dłuższy w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na wykorzystanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (przez okres możliwego wykorzystania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną). Cele wykorzystania danych, zakres danych, podstawy prawne oraz okresy wykorzystania danych przez odbiorcę w oparciu o zgodę na udostępnienie danych odpowiadać będą celom opisanym w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgoda na udostępnienie danych może być w każdej chwili wycofana za zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej. W przypadku wycofania zgody na udostępnienie danych nie będą one już udostępniane. Odbiorca danych uzyskanych o zgodę na udostępnienie danych staje się samodzielnym administratorem danych. Odbiorcy danych (spółki powiązane wymienione powyżej) zostaną poinformowani w jakich celach, w jakim zakresie, na jakich podstawach prawnych oraz jak długo mogą wykorzystać udostępnione im dane osobowe kandydata (elementy wskazane w niniejszej klauzuli informacyjnej).


Cele przetwarzania danych pozyskanych na etapie rekrutacji (szczegółowy wykaz)


Cele główne:

 1. Rekrutacja na określone stanowisko (w tym ocena kwalifikacji i wybór kandydata);
 2. Wykorzystanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (poza trwającą rekrutacją lub gdy nie jest w ogóle prowadzona);

Cele dodatkowe:

 1. Realizacja obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej – w przypadku zatrudnienia – w zakresie w jakim obowiązek przetwarzania danych kandydatów wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
 2. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym praw kandydatów);
 3. Dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami związanymi z rekrutacją.

Poniższy wykaz zawiera wskazanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych na etapie rekrutacji w ramach w/w celów oraz ich retencji [retencja = maksymalna długość przetwarzania danych - po upływie tego okresu dane osobowe nie będą wykorzystywane do danego celu – uwaga! W ramach różnych celów te same kategorie danych mogą mieć różne okresy retencji (przechowywania)]

Ad. 1. Rekrutacje -> retencja: 3 miesiące od daty złożenia CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo) w zależności od tego które zdarzenie miało wcześniej miejsce -> podstawa:

  • - W zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy: podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. c) rodo i k.p. tj. obowiązek pracodawcy / bez potrzeby zbierania zgody od kandydata.

- W zakresie danych wskazanych w przepisach szczególnych: podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. c) rodo i te przepisy szczególne tj. obowiązek pracodawcy / bez potrzeby zbierania zgody od kandydata.

- W zakresie dodatkowych danych udostępnionych przez kandydata za jego zgodą -> podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a) rodo tj. dobrowolna zgoda kandydata].

- W zakresie dodatkowych danych o preferowanym wynagrodzeniu -> podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes Administratora danych (pracodawca ma uzasadniony ekonomicznie interes poznać oczekiwania finansowe kandydata).

- W zakresie danych osobowych „wytworzonych” przez pracodawcę w toku rekrutacji np. formularze oceny kandydata -> podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes Administratora danych (bez tego wybór odpowiedniego kandydata może być utrudniony lub wręcz niemożliwy).

Ad. 2. Przyszłe rekrutacje -> retencja: 24 miesiące od daty wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub do momentu jej wycofania w zależności od tego które zdarzenie miało wcześniej miejsce -> podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) rodo -> dobrowolna zgoda;

Ad. 3. Obowiązki dokumentacyjne (w przypadku zatrudnienia) -> retencja: przez okres obligatoryjnego przetwarzania danych zamieszczonych w dokumentacji pracowniczej (aktach osobowych) -> podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo (obowiązek Administratora danych wynikający z przepisów prawa);

Ad. 4. Realizacja obowiązków wynikających z rodo, w tym w ramach praw osób których dane są przetwarzane -> retencja: W tym celu dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń (w tym w celu wykazania działania zgodnego z rodo) -> podstawa: art. 6 ust. lit. c) rodo (obowiązek Administratora danych wynikający z przepisów prawa);

Ad. 5. Obrona przed roszczeniami dotyczącymi etapu rekrutacji -> retencja: W tym celu dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zależności od tego które zdarzenie miało miejsce wcześniej zob. poniżej; art. 6 ust. lit. f) rodo (uzasadniony interes Administratora danych -> bez tego obrona przed roszczeniami lub ich dochodzenie nie byłoby możliwe).

Podanie danych osobowych, o których mowa w kodeksie pracy (wymienionych powyżej m.in. imię i nazwisko, etc.) oraz gdy dotyczy to danej rekrutacji danych wynikających z odrębnych przepisów - a także informacji o preferowanym wynagrodzeniu - jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

W przypadku wątpliwości co do tego czego dotyczy wycofanie zgody (dodatkowych danych, przyszłych rekrutacji) możesz zostać poproszony o doprecyzowanie żądania.

 

Ad. D. Przetwarzanie danych eksploatacyjnych (o ruchu na stronie internetowej) oraz informacja o cookies lub podobnych technologiach

Podmiot odpowiadający za prowadzenie strony www.mekanika.pl - dalej „strona” (tj. Mekanika Sp. z o.o.) może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

  1. a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
  2. c) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),
  3. d) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
  4. e) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny (m.in. mogą być zbierane następujące informacje: liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres strony internetowej z której osoba odwiedzająca stronę www.mekanika.pl poprzez link do strony mekanika.pl(referer link).

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej).

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mekanika Sp. z o.o. (dane kontaktowe zob. powyżej).

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest:

  • - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony;

- okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;

- zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę www.mekanika.pl.

W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.


Mechanizm Cookies


Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających serwis. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie www.mekanika.pl nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę. W serwisie mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: biuro@mekanika.pl

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

Ad. E. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów/kontrahentów oraz ich pracowników i współpracowników (w związku z zawieraniem i realizacją umów)

  1. Dane osobowe (jeżeli będą przetwarzane w ramach zawierania umów z kontrahentami/klientami): kontrahenta/klienta tj. strony zawieranej umowy, a także jego przedstawicieli oraz innych osób wykonujących umowę np. pracowników lub współpracowników klienta/kontrahenta, będą przetwarzane przede wszystkim w celu zawarcia oraz wykonania umowy [podstawa przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy -> art. 6 ust. 1 lit. b) rodo /// podstawa przetwarzania danych innych osób fizycznych realizujących umowę w imieniu kontrahenta/klienta -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych].

Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją umowy zawieranej przez Spółkę a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego towarów lub usług Spółki przez okres obowiązywania umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych). W przypadku newslettera pozyskiwana jest odrębna zgoda o czym mowa powyżej. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw wskazanych w rodo (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo).

W celu zawarcia i wykonania umowy mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS.

  1. Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) rodo np. udostępnienie danych innym spółkom współpracującym z Administratorem danych przy wykonywaniu umowy której stroną jest kontrahent/klient), o czym osoba, której dane są przetwarzane zostanie poinformowana odrębnie lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć wskazane powyżej kategorie danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki.
  2. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji niniejszej umowy, zobowiązań publicznoprawnych. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw lub wycofasz zgodę (jeżeli zostaniesz o nią zapytany). Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych może być obligatoryjne.
  3. Zważywszy, że dane osobowe Spółka może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych Kontrahenta, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników kontrahenta/klienta (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), Kontrahent/klient powinien informować osoby, których dane przekazuje Spółce o fakcie, podstawie oraz zakresie udostępnienia danych.
  4. Kontrahent/klient może udostępniać Spółce dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych.